۱۳۹۳ مرداد ۱۷, جمعه

خوشه کهکشانی

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[کیهان‌شناسی][...]


خوشه کهکشانی (به انگلیسی: Galaxy cluster یا cluster of galaxies)، جرم کیهانی گسترده‌ای متشکل از صدها تا هزاران کهکشان است[۱] که این کهکشان‌ها، با وجود آن‌که از یکدیگر صدها هزار سال نوری فاصله دارند[٢]، توسط نیروی جاذبه (گرانش) در کنار هم باقی می‌مانند.[٣]

کهکشان‌ها، به‌ندرت تکی (یا منفرد) دیده می‌شوند و به‌طور معمول گروه‌های دو تا هزار و حتا بیشتر را شامل می‌شوند[۴]. خوشه‌های کهکشانی و تعدادی از گروه‌های شناخته‌شده‌ی آن‌ها، بزرگ‌ترین اجرام جهان هستند[۵]. کهکشان راه شیری نیز عضوی از یک خوشه به‌نام خوشه محلی می‌باشد.[٦] تاکنون دورترین خوشه کهکشانی در فاصله حدود ۱٠ میلیارد سال نوری از زمین کشف شده است.[٧]


[] ...
[] ...
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: كهكشان‌ها و خوشه‌ها
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]- دورترین خوشه کهکشانی کشف شد، سایت آسمان پارس
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]