۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه

ناباروری

از: دانشنامه‌ی آریانا

ناباروری


فهرست مندرجات
آندرولوژیپزشکی زنان

ناباروری (به انگلیسی: ، با تلفظ آمریکایی: ؛ به آلمانی: Unfruchtbarkeit)، عقیم بودن و سَتَرْوَنی را گویند که در بیشتر جانداران از جمله گیاهان و حیوانات پیش می‌آید.


واژه‌شناسی

...


سبب‌شناسی

...


تأثیرات روانی و اجتماعیتشخیص و درمان[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:پزشکیپزشکی زنانآندرولوژیبیماری‌های غدد داخلی