جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

Ethnic group


جدول S٢: هاپلوگروپ‌ها و هاپلوتیپ‌های کروموزوم Y ٢٠۴ فرد غیرخویشاوند از افغانستان

۵۴ Hazara Kunduz, Kunduz ۱۱ ۱۴ ۱۴ ٣٠ ٢٣ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۱۹ ۱٧ ۱۴ ۹ ٢۱ ۱۱ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٢ ٢۴ ۵٦ Pashtun Nangarhar J٢a* M۴۱٠ (xM۴٧,M٦٧,M۱۵٨) ۱۱ ۱۴ ۱۴ ٣٠ ٢٣ ۱۵ ۱۵ ۱٣ ۱٧ ۱٧ ۱٦ ۹ ٢۱ ۱٢ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٢ ٢٣ ٦٦ Uzbek Balkh, Mazar-e Sharif R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣۱ ٢۴ ۱۵ ۱٧ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٢ ۱٠ ۱۱ ۱٣ ۱٠ ٢٣ ٦٧ Pashtun Ghazni L۱c M٣۵٧ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱۵ ۹ ۱٦ ۱٧ ۱۵ ۱٠ ۱۹ ۱۱ ۱٠ ۱۴ ۱٢ ۱٣ ٢۱ ٦٨ Pashtun Parwan R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱۴ ٣٢ ٢۴ ۱۵ ۱۵ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۹ ٢٠ ۱٢ ۱٠ ۱۱ ۱۴ ۱٠ ٢٣ ٦۹ Pashtun Ghazni R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣٠ ٢۴ ۱۵ ۱٦ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٣ ۱۱ ۱۱ ۱۴ ۱٠ ٢۴ ٧٠ Tajik Herat, Herat J٢a* M۴۱٠ (xM۴٧,M٦٧,M۱۵٨) ۱۱ ۱٦ ۱٣ ٢۹ ٢٣ ۱۵ ۱۵ ۱٣ ۱٨ ۱۵ ۱۴ ۹ ٢۱ ۱٢ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٢ ٢٢ ٧۱ Hazara Balkh, Mazar-e Sharif J٢a۵ M۱۵٨ ۱۱ ۱۵ ۱۴ ٣٠ ٢٣ ۱٦ ۱۵ ۱٢ ۱٨ ۱۵ ۱۵ ۹ ٢۱ ۱٢ ۱٠ ۱۱ ۱۴ ۱۱ ٢۴ ٧٢ Tajik Badakhshan R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣۱ ٢۵ ۱۵ ۱٧ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٣ ۱۱ ۱۱ ۱٣ ۱٠ ٢٣ ٧٣ Pashtun Laghman R٢a M۱٢۴ ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٢٨ ٢۴ ۱٦ ۱۴ ۱٢ ٢٠ ۱۹ ۱۴ ۱٢ ۱۹ ۱۱ ۱٠ ۱٠ ۱۴ ۱۱ ٢٦ ٧۴ Uzbek Takhar C٣ M٢۱٧ ۱۱ ۱۴ ۱٣ ٢۹ ٢۵ ۱۵ ۱٦ ۱۱ ۱٢ ۱٨ ۱۴ ۱٠ ٢٢ ۱۱ ۱٠ ۱۱ ۱٣ ۱٠ ٢۱ ٧۵ Pashtun Laghman Q* M٢۴٢ (xM٣٧٨,MEH٢) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱٣ ۱٢ ۱٦ ۱٧ ۱۵ ۱۱ ۱۹ ۱٠ ۱٠ ۱٦ ۱٣ ۱۱ ٢٣ ٧٦ Tajik Ghor J٢a* M۴۱٠ (xM۴٧,M٦٧,M۱۵٨) ۱۱ ۱٦ ۱٣ ٢۹ ٢٣ ۱۵ ۱۵ ۱٣ ۱٨ ۱۵ ۱۴ ۹ ٢۱ ۱٢ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٢ ٢٢ ٧٧ Pashtun Laghman L۱c M٣۵٧ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱۵ ۹ ۱٦ ۱٨ ۱۵ ۱٠ ٢۱ ۱۱ ۱٠ ۱۴ ۱٢ ۱٢ ٢٣ ٧٨ Arab Balkh, Mazar-e Sharif R٢a M۱٢۴ ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢۴ ۱٦ ۱۵ ۱٣ ٢٠ ۱٧ ۱٦ ۱۱ ۱۹ ۱٢ ۱٠ ۱٠ ۱٣ ۱٢ ٢۵ ٨٠ Pashtun Laghman Q* M٢۴٢ (xM٣٧٨,MEH٢) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱٣ ۱٢ ۱٦ ۱٧ ۱۵ ۱۱ ۱۹ ۱٠ ۱٠ ۱٦ ۱٣ ۱۱ ٢٣ ٨۱ Pashtun Kunduz, Kunduz Q۱a٣ M٣۴٦ ۱٢ ۱٢ ۱٢ ٢٨ ٢۴ ۱۵ ۱۵ ۱٣ ۱٦ ۱٦ ۱۴ ۱۱ ۱٨ ۱۱ ۱٠ ۱۴ ۱۴ ۱۱ ٢٣ ٨٢ Pashtun Parwan R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣٠ ٢۴ ۱٦ ۱۵ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٢ ۱۱ ۱۱ ۱٣ ۱٠ ٢۴ ٨٣ Tajik Logar R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣۱ ٢۵ ۱۵ ۱٧ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٣ ۱۱ ۱۱ ۱٣ ۱٠ ٢٣ ٨۴ Tajik Parwan H۱a M٨٢ ۱۱ ۱٢ ۱۴ ٣٠ ٢٢ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱٧ ۱٧ ۱۴ ۹ ٢٠ ۱٢ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٢ ٢٠ ٨۵ Tajik Parwan R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٣ ۱٣ ٣٠ ٢۴ ۱٦ ۱۵ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٣ ۱۱ ۱۱ ۱٣ ۱٠ ٢۴ ٨٦ Tajik Takhar J٢a* M۴۱٠ (xM۴٧,M٦٧,M۱۵٨) ۱۱ ۱۵ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱۴ ۱٣ ۱٦ ۱۴ ۱۵ ۹ ٢۱ ۱٢ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ٢٢ ٨٧ Tajik Faryab, Maymana J٢a* M۴۱٠ (xM۴٧,M٦٧,M۱۵٨) ۱۱ ۱۵ ۱٣ ٣٠ ٢٣ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۱٨ ۱۴ ۱۵ ۹ ٢٠ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱٢ ۱۱ ٢۱ ٨٨ Tajik Takhar G۱ M٢٨۵ ۱۱ ۱٢ ۱٢ ٢۹ ٢٣ ۱٦ ۱۵ ۱٢ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٠ ٢۱ ۱۱ ۱٠ ۱٢ ۱٣ ۱٣ ٢۱ ٨۹ Pashtun Nangarhar, Jalalabad R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣٠ ٢۵ ۱۵ ۱٦ ۱۱ ۱٦ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ۱۹ ۱٢ ۱۱ ۱۱ ۱٣ ۱٢ ٢٣ ۹٠ Tajik Badakhshan R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣۱ ٢۵ ۱۵ ۱٧ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٣ ۱۱ ۱۱ ۱٣ ۱٠ ٢٣ ۹٢ Pashtun Logar R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣٠ ٢۴ ۱٦ ۱٦ ۱۱ ۱۴ ۱٦ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٣ ۱٠ ۱۱ ۱٣ ۱٠ ٢۴ ۹٣ Uzbek Takhar R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱۵ ٣٣ ٢۵ ۱٦ ۱۵ ۱۱ ۱۴ ۱٧ ۱۴ ۱۱ ۱۹ ۱٣ ۱٢ ۱۱ ۱٣ ۱٠ ٢٣ ۹۴ Pashtun Baghlan R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣٠ ٢۴ ۱٦ ۱۵ ۱۱ ۱٣ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٢ ۱۱ ۱۱ ۱۴ ۱٠ ٢٣ ۹۵ Pashtun Laghman Q* M٢۴٢ (xM٣٧٨,MEH٢) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۴ ۱٣ ۱٢ ۱٦ ۱٧ ۱۵ ۱۱ ۱۹ ۱٠ ۱٠ ۱۴ ۱٣ ۱٢ ٢٣ ۹٦ Tajik Logar T۱ M٧٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱٦ ۱۴ ۱۴ ۱٦ ۱٧ ۱۴ ۹ ۱۹ ۱۱ ۱٠ ۱٣ ۱٣ ۱۱ ٢۱ ۹٧ Pashtun Ghazni R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣٠ ٢٦ ۱٧ ۱۵ ۱۱ ۱۴ ۱٦ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٢ ۱۱ ۱۱ ۱۴ ۱٠ ٢٣ ۹۹ Pashtun Laghman Q* M٢۴٢ (xM٣٧٨,MEH٢) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱٣ ۱٢ ۱٦ ۱٦ ۱۵ ۱۱ ۱۹ ۱٠ ۱٠ ۱٦ ۱٣ ۱۱ ٢٣ ۱٠٠ Pashtun Laghman H* M٦۹ (xM۵٢) ۱۱ ۱٢ ۱۴ ٣٠ ٢٢ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۹ ۱٦ ۱۵ ۱٠ ۱٨ ۱۱ ۱٠ ۱۱ ۱٣ ۱٢ ٢٠ ۵٧ Tajik Badakhshan O M۱٧۵ ۱۱ ۱٢ ۱٢ ٢٨ ٢٣ ۱۵ ۱۵ ۱٢ ۱٧ ۱٦ ۱۵ ۱٠ ۱٨ ۱٢ ۱٠ ۱۴ ۱٢ ۱٢ ٢۱ ۵٨ Tajik Laghman H* M٦۹ (xM۵٢) ۱۱ ۱٢ ۱۴ ٣٠ ٢٢ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱٠ ۱٨ ۱۱ ۱٠ ۱۱ ۱٣ ۱٢ ٢٠ ۵۹ Hazara Balkh, Mazar-e Sharif H۱a M٨٢ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱٧ ۱٨ ۱۴ ٨ ۱۹ ۱٢ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱۱ ٢٠ ٦٠ Tajik Balkh, Mazar-e Sharif R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٣٠ ٢۵ ۱٦ ۱۵ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٣ ۱۱ ۱۱ ۱۴ ۱٠ ٢٣ ٦۱ Tajik Laghman Q* M٢۴٢ (xM٣٧٨,MEH٢) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱٣ ۱٢ ۱٦ ۱٧ ۱۵ ۱۱ ۱۹ ۱٠ ۱٠ ۱٦ ۱٣ ۱۱ ٢٣ ٦٢ Tajik Ghazni L۱c M٣۵٧ ۱۱ ۱٢ ۱۴ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱٧ ۹ ۱٨ ۱٧ ۱٦ ۱٠ ٢٠ ۱۱ ۱٠ ۱۴ ۱٢ ۱٢ ٢٣ ٦٣ Pashtun Wardak L۱c M٣۵٧ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢٢ ۱۵ ۱۵ ۹ ۱٦ ۱٨ ۱٦ ۱٠ ۱۹ ۱۱ ۱٠ ۱۴ ۱٢ ۱٣ ٢۱ ٦۴ Pashtun Logar R۱a۱a M۱٧(xM۴۵٨) ۱٢ ۱٢ ۱٣ ٢۹ ٢۵ ۱٦ ۱۵ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۱ ٢٠ ۱٢ ۱۱ ۱۱ ۱۴ ۱٠ ٢٣ ٦۵ Tajik Takhar R٢a M۱٢۴ ۱٢ ۱٢ ۱٢ ٢۹ ٢٣ ۱۵ ۱۴ ۱٣ ٢٠ ۱۹ ۱٦ ۱٠ ۱٨ ۱٢ ۹ ۱٠ ۱۴ ۱۱ ٢۴
۵۴هزارهقندوز، قندوزJ٢a*M۴۱٠ (xM۴٧,M٦٧,M۱۵٨)......................................
۵۵پشتونپروانR۱a۱aM۱٧ (xM۴۵٨)۱٢۱٢۱٣/۱۴٣٢٢۴۱۵۱۵۱۱۱۴۱۵۱۴۹٢٠۱٢۱٠۱۱۱۴۱٠٢٣
۵٦پشتونننگرهار..........................................
۵٧تاجیکبدخشان..........................................
۵٨تاجیکلغمان..........................................
۵۹هزارهبلخ، مزارشریفH۱aM٨٢۱۱۱٢۱٣٢۹٢٢۱۵۱۵۱۵۱٧۱٨۱۴٨۱۹۱٢۱٠۱۱۱٢۱۱٢٠
٦٠تاجیکبلخ، مزارشریفR۱a۱aM۱٧(xM۴۵٨)۱٢۱٢۱٣٣٠٢۵۱٦۱۵۱۱۱۴۱۵۱۴۱۱٢٠۱٣۱۱۱۱۱۴۱٠٢٣
٦۱تاجیکلغمان..........................................
٦٢تاجیکغزنی..........................................
٦٣پشتونوردک..........................................
٦۴پشتونلوگر..........................................
٦۵تاجیکتخار..........................................
٦٦..............................................
٦٧..............................................
٦٨..............................................
٦۹..............................................
٧٠..............................................
٧۱..............................................
٧٢..............................................
٧٣..............................................
٧۴..............................................
٧۵..............................................
٧٦..............................................
٧٧..............................................
٧٨..............................................
٨٠..............................................
٨۱..............................................
٨٢..............................................
٨٣..............................................
٨۴..............................................
٨۵..............................................
٨٦..............................................
٨٧..............................................
٨٨..............................................
٨۹..............................................
۹٠..............................................
۹٢..............................................
۹٣..............................................
۹۴..............................................
۹۵..............................................
۹٦..............................................
۹٧..............................................
۹۹..............................................
۱٠٠..............................................
۱٠۱..............................................
۱٠٢..............................................
۱٠٣..............................................
۱٠۴..............................................
۱٠۵..............................................
۱٠٦..............................................
۱٠٧..............................................
۱٠٨..............................................
۱٠۹..............................................
۱۱٠..............................................
۱۱۱..............................................
۱۱٢..............................................
۱۱٣..............................................
۱۱۴..............................................
۱۱۵..............................................
۱۱٦..............................................
۱۱٧..............................................
۱۱٨..............................................
۱۱۹..............................................
۱٢٠..............................................
۱٢۱..............................................
۱٢٢..............................................
۱٢٣..............................................
۱٢۴..............................................
۱٢۵..............................................
۱٢٦..............................................
۱٢٧..............................................
۱٢٨..............................................
۱٢۹..............................................
۱٣٠..............................................
۱٣۱..............................................
۱٣٢..............................................
۱٣٣..............................................
۱٣۴..............................................
۱٣۵..............................................
۱٣٦..............................................
۱٣٧..............................................
۱٣٨..............................................
۱٣۹..............................................
۱۴٠..............................................
۱۴۱..............................................
۱۴٢..............................................
۱۴٣..............................................
۱۴۴..............................................
۱۴۵..............................................
۱۴٦..............................................
۱۴٧..............................................
۱۴٨..............................................
۱۴۹..............................................
۱۵٠..............................................
۱۵۱..............................................
۱۵٢..............................................
۱۵٣..............................................
۱۵۴..............................................
۱۵۵..............................................
۱۵٦..............................................
۱۵٧..............................................
۱۵٨..............................................
۱۵۹..............................................
۱٦٠..............................................
۱٦۱..............................................
۱٦٢..............................................
۱٦٣..............................................
۱٦۴..............................................
۱٦۵..............................................
۱٦٦..............................................
۱٦٨..............................................
۱٧٠..............................................
۱٧۱..............................................
۱٧٢..............................................
۱٧٣..............................................
۱٧۵..............................................
۱٧٦..............................................
۱٧٧..............................................
۱٧٨..............................................
۱٧۹..............................................
۱٨۱..............................................
۱٨٢..............................................
۱٨٣..............................................
۱٨۵..............................................
۱٨٦..............................................
۱٨٧..............................................
۱٨٨..............................................
۱٨۹..............................................
۱۹٠..............................................
۱۹۱..............................................
۱۹٢..............................................
۱۹٣..............................................
۱۹۴..............................................
۱۹۵..............................................
۱۹٦..............................................
۱۹٧..............................................
۱۹٨..............................................
۱۹۹..............................................
٢٠٠..............................................
۵٠۱..............................................
۵٠٢..............................................
۵٠٣..............................................
۵٠۴..............................................
۵٠۵..............................................
۵٠٦..............................................
۵٠٧..............................................
۵٠٨..............................................
۵٠۹..............................................
۵۱٠..............................................
۵۱۱..............................................
۵۱٢..............................................