۱۳۹۶ فروردین ۱۲, شنبه

ترکمن

از: دانشنامه‌ی آریانا

ترکمن‌


فهرست مندرجات
قوم‌شناسیقوم‌های افغانستان

ترکمن (به انگلیسی: Turkmen، با تلفظ آمریکایی: Turkmen)، ..


تبارشناسی

...


پیشینه‌ی تاریخی

...


فرهنگ، زبان و دینجمعیت و گستره‌ای جمعیتی[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...