۱۳۹۶ خرداد ۲۷, شنبه

حکومت وحدت ملی افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

حکومت وحدت ملی افغانستان


فهرست مندرجات
افغانستانحکومت افغانستان

حکومت وحدت ملی افغانستان (به انگلیسی: Afghanistan's national unity government)، ..


پیشینه‌ی تاریخی

...


توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی

...


کارنامهنگارخانه


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...