۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

ملت افغان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[افغانستان][قوم افغان]

[] واژه‌شناسی
[] ...
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.
يادداشت ٢: گذشته از انگیزهٔ نام‌گذاری‌ها و چانه‌زدن‌ها روی نام‌ها که هرچه می‌خواهد باشد، پذیرفتن یکی از آن‌ها و ستیزیدن با نام و یا نام‌های دیگر، و يا چنان برداشتی که گويا اگر کسی یکی از نام‌ها را به‌کار می‌برد، دیگر نام‌ها را نابه‌جا شناخته است، به‌نظر پندار درست و منطقی نيست. من بیشتر دربارۀ مردم افغانستان واژۀ افغان را به‌کار برده‌ام، اما با کاربرد افغانی و افغانستانی نیز ناسازگار نبوده‌ام. اما بايست در نظر داشت که دو واژه‌ی جديد ساخت اخير، به اضافه‌ی يای نسبی به آخر کلمات افغان و افغانستان به‌دست آمده است و فقط معنای نسبت داشتن به اقغان و سرزمين افغان‌ها را دارد.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: مهدیزاده کابلی، پيشينه تاريخى واژۀ افغان
پيوست ٢: مهدیزاده کابلی، ملت افغان
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

فضل‌الرحمن فاضل، واژه «افغانستانی» و پيشينه كار برد آن، سايت جاودان
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]