۱۳۸۷ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

يمين، محمد حسين


دوكتور محمد حسين يمين در سال ۱۳۱۵، در شهر چاريكار ولايت پروان متولد شد. در سال ۱۳٢٢ شامل تعليمات ابتدايی شده و در سال ۱۳۳۳ خورشيدی از ليسه نعمان با نمرات عالی فارغ شده است.

دوكتور يمين به سال ۱۳۳۴ خورشيدی به دانشگاه زبان و ادبيات دانشگاه كابل شامل و درسال ۱۳۳٩ از بخش زبان و ادبيات اين دانشگاه سند ليسانس بدرست آورد.

او مدتی را به صفت آموزگار در ليسه غازی و دارالمعلمين عالی كابل ايفای وظيفه نمود.
استاد يمين در سال ۱۳۵۰ خورشيدی شامل كادر عالی دانشكده ادبيات شد. و از آن زمان تا اكنون به عنوان استاد، در اين دانشكده مصروف تدريس می‌باشد. يمين در دانشگاه دولتی جمهوری تاجكستان، ماستری خود را به پايان رسانيده و همچنان سند دوكتورای خود را در سالهای ۱٩٩۰-۱٩٩۱ ميلادی از آن دانشگاه در رشته "فلالوژی" بدست آورده است. دوكتور يمين مدت سی سال می‌شود كه در مضامينی چون زبانشناسی، دستور زبان فارسی، واژه شناسی، لهجه شناسی و ساير مضامين بخش دری را تدريس می‌كند.

وی بر علاوه وظايف استادی، آمر بخش زبان و ادبيات فارسی دری در دانشكدۀ ادبيات، آمر دانشكده‌های شبانه دانشگاه كابل، رئيس دانشكدۀ زبان و ادبيات دانشگاه كابل، عضويت هيأت تحرير در مجله خراسان اكادمی‌ علوم افغانستان، نشريه خورشيد، مجله كتاب در وزارت "فرهنگ و جوانان" و عضو شورای علمی ‌دانشگاه كابل بوده است.

دوكتور يمين تا اكنون عضويت ترفيعات علمی ‌انسجام امور اكادميك وزارت تحصيلات عالی را دارد.
آثار چاپ شده دوكتور يمين بيشتر از ۱٢ جلد كتاب است، كه اكثراً در برگيرنده كتاب‌های درسی فارسی دری دانشكدۀ ادبيات می‌باشند، همچنان از دوكتور يمين تا سال ۱۳٨۵ خورشيدی ٨۰ مقاله تحقيقی و علمی ‌در نشريات كابل به چاپ رسيده است.

وی تا حال برای ۳٢ اثر و كتابهای علمی ‌و تحقيقی استادان دانشگاه‌ها و محققان، تقريظ و راهنمايی نوشته است.[*]