۱۳۸۸ فروردین ۲۴, دوشنبه

سازمان آزادی بخش مردم افغانستان (ساما)

سازمان آزادی‌بخش مردم افغانستان (Afghanistan People's Liberation Organization) كه مخفف آن "ساما" است در سال ١٣۵٧ بعد از كودتای كمونيستی هفتم ثور، از به هم پيوستن چند گروه كوچك چپی بوجود آمد.[۱]

پيشينۀ تاريخی

يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱: سازمان آزادی‌بخش مردم افغانستان
پيوست ٢: نکاتی دربارۀ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون


سازمان آزادی‌بخش مردم افغانستان
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]