۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

حقوق بشر (Human Rights)

حقوق بشر (Human Rights) عبارت است از حقوقی که هر فردی ذاتا و صرفا بدلیل انسان بودن خود داراست[۱].

حقوق بشر اشاره به حقوق و آزادی‌های بنیادین انسانی دارد که متعلق به همه انسـان‌هاسـت. این حقوق شـامل حق زندگی، آزادی و برابری در پیشــگاه قانون اسـت[٢]. این حقوق اولیه که اغلب تحت عنوان روند دادرسی، حریم شخصی و آزادی تشکل، دگراندیشی و بیان ظهور می‌کند مورد حمایت قانون است و فعالیت‌هایی که جزء لوازم یک جامعه مدنی محسوب می‌شوند را مجاز می‌کند[۳].

حقوق بشر، جهانی است زیرا همه مردم باید از آنها بهره‌مند باشند. تامین حقوق بشر اجباری است و نباید منوط به صلاحدید کسی باشد. اما از سوی دیگر گاهی حقوق بشر به‌عنوان حربه‌ای برای توجیه و یا انتقاد از کشوری استفاده می‌شود که نظام حقوقی آن حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد و یا اجرا نمی‌کند.

بیانیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴٨ بطور مشخص بیانگر آن است که چه حقوقی جهانی هستند. این بیانیه حاوی حداقل معیارهایی است که دولت‌ها، جوامع و افراد نباید نقض کنند. بیانیه جهانی حقوق بشر شامل راهنمای نحوه رفتار حکومت‌ها و شرح نیازهای افراد است. به این ترتیب حقوق بشر می‌تواند روشنی بخش مسیر اصلاحات اجتماعی و سیاسی و نیز استانداردهای انتقاد باشد[۴].


پيوست‌ها



پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:



پی‌نوشت‌ها


[۱]- حقوق بشر، واژه‌نامه‌ی جامعه‌ی مدنی، چشم‌اندازی برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران: برگرفته از: دایرةالمعارف بریتانیکا
[۲]- همانجا، برگرفته از: فرهنگ آمریکایی هریتیج
[۳]- همانجا، برگرفته از: فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم غیرانتفاعی
[۴]- همانجا، برگرفته از: دایرةالمعارف اخلاقیات
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته



منابع





پيوند به بیرون








<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>