۱۳۸۸ شهریور ۲۵, چهارشنبه

استراتژی توسعه ملی افغانستان

از:


فهرست مندرجات

 • پيشگفتار
 • امنيت
  • دفاع از تمامیت ارضی
  • امنيت داخلی و پولیس
  • خلع سلاح گروه‌های مسلح غیر قانونی
  • ماین روبی
 • حکومت قانون و حقوق بشر
  • شورای ملی
  • عدالت و حاکمیت قانون
  • امور دینی
  • حقوق بشر
 • اقتصاد و زيربنا
  • زیربنا و منابع طبیعی، ترانسپورت هوایی
  • زراعت و انکشاف دهات آبیاری
  • اداره اقتصادی سکتور خصوصی
 • انکشاف اجتماعی
  • معارف، تعلیم و تربیه
  • صحت و تغذی شفاخانه‌ها
  • حفاظت اجتماعی زنان آسیب پذیر و طبقه فقرا
 • الويت‌های ملی
  • صلاحیت دادن به زنان برابری، تعلیم
  • مبارزه علیه مواد مخدر از بین بردن تریاک
  • همکاری منطقوی عضویت در سازمان‌ها
  • مبارزه علیه فساد اداری تحقیق
 • پی‌نوشت‌ها
 • جُستارهای وابسته
 • منابع

  <...>     <...>


[] پيشگفتار[] امنيت[] حکومت قانون و حقوق بشر[] اقتصاد و زيربنا[] انکشاف اجتماعی[] الويت‌های ملی

[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.

پيوست‌هاپيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


[] جُستارهای وابسته


[] منابع


برگرفته از سايت رسمی دفتر رياست جمهوری، جمهوری اسلامی اقفانستان


پيوند به بیرون


[1]

<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>