۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه

اقتصاد افغانستان

از: دانش‌نامه‌ی آريانا


فهرست مندرجات

[...][...]
[] تاریخچه
[] شاخص اقتصادی
[] کشاورزی و دام‌پروری
[] صنایع
[] عمده‌ترین کارخانجات
[] معادن
[] اقتصاد انرژی
[] بارزگانی (تجارت)
[] حمل و نقل (ترانسپورت)
[] جهان‌گردی (صنعت توریسم)
[] سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)
[] بانک‌داری
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: گزارش‌های اقتصادی افغانستان | گزارش نخست | گزارش دوم | گزارش سوم | گزارش چهارم | گزارش پنجم | گزارش ششم |
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته

اقتصاد
وزارت مالیه افغانستان
وزارت تجارت افغانستان
بودجه افغانستان
قانون سرمایه‌گذاری خصوصی افغانستان
بانک‌های افغانستان[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]