۱۳۹۲ مهر ۲۹, دوشنبه

درآمد سرانه

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[درآمد][درآمد سرانه]


درآمد سرانه (به انگلیسی: Per capita income)، محاسبه‌ی درآمد میانگین هر فرد در یک کشور یا شهر در یک مدت زمان معین است. برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. هر دوی این آمارها قابل اتکأ هستند اما مفاهیم آن‌ها قدری متفاوت است.

در روش نخست، برای محاسبه درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی یک کـشور (Gross national income با مخفف GNI یا Gross domestic product با مخفف GDP) را بر جمعیت آن تقسیم کرده، عدد به‌دست آمده، درآمد سرانه آن کشور است.

روش دوم که سازمان‌های بین‌المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است. معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت یک کشور قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند: هم درآمد سرانه بر پایه تولید ناخالص داخلی کشورها و هم درآمد سرانه بر پایه برابری قدرت خرید کشورها.


[] درآمد سرانه سالیانه کشورهای جهان
[] مهدیزاده کابلی
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]