۱۳۹۲ بهمن ۸, سه‌شنبه

ناخداباوری

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


بی‌خدایی (به انگلیسی: Atheism)، که گاهی ناخداباوری خوانده می‌شود، فلسفه‌ی است که عدم وجود خدا را می‌پذیرد و خداباوری را رد می‌کند. بی‌خدایی با ندانم‌گرایی مقایسه می‌شود، که مدعی است (فارغ از باور) غیرممکن است که به وجود یا عدم وجود خدا یا خدایان مطمئن بود[۱]. هرچند گمان می‌شود اکثر بی‌خدایان باید بی‌دین باشند، برخی ادیان مثل بودیسم هم باورهای بی‌خدایانه دارند. بسیاری از کسانی که خود را بی‌خدا توصیف می‌کنند دغدغه‌ها و شک‌گرایی مشترکی نسبت به ادعاهای فراطبیعی دارند، و به فقدان شواهد تجربی برای وجود خدایان استناد می‌کنند. برهان‌های دیگر بی‌خدایی فلسفی، اجتماعی یا تاریخی هستند. اگرچه بسیاری از کسانی که خود را بی‌خدا می‌نامند به فلسفه‌های سکولار از جمله انسان‌گرایی، خردگرایی و طبیعت‌گرایی گرایش دارند، برای بی‌خدا بودن نیازی به پایبندی به هیچ ایدئولوژی یا مجموعه رفتارهای خاصی نیست. واژه بی‌خدا در ابتدا به‌عنوان صفتی تحقیرآمیز به کسانی که به‌وجود خدا معتقد نبودند یا با بنیاد دینی مشکل داشتند سرچشمه گرفت، ولی با با گسترش اندیشه آزاد، شک‌گرایی علمی و نقد دین، این واژه به‌تدریج مفهوم خاص‌تری پیدا کرد و توسط شماری برای توصیف خود استفاده شد[٢].[] ریشه‌شناسی
[] ...
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]