۱۳۹۳ خرداد ۱۵, پنجشنبه

زغال‌ سنگ

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[کانی‌ها][سوخت‌ها]


زغال‌سنگ (به انگلیسی: Coal) با فرمول شیمیایی C6H5CH3، کانی سیاه رنگی است[۱] که در طی فرایندی موسوم به زغال‌سنگ‌شدن (Coalification) و از هم فراهم آمدن بازماندگان گیاهی در مرداب‌ها، خشکی‌ها و یا در کرانه‌های دریا در اثر فرایندهای تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی - میلیون‌ها سال پیش - پدید آمده‌ است[٢]. بیشترین جرم زغال سنگ کربن است[٣] و از دیگر ترکیبات آن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و گوگرد می‌باشد[۴]. انواع این مادۀ رسوبی و سوختنی در دوران‌های گوناگون زمین‌شناسی و تحت شرایط مختلفی به‌وجود آمده‌اند: تورب، نخستین مرحله تشکیل ذغال سنگ است، و پس از آن به ترتیب، لینییت، زغال سنگ قیری و آنتراسیت با درجات مختلف درون‌داشت مواد تشکیل‌دهنده قرار دارند.[۵]‌


[] پیشینه‌ی تاریخی
[] ...
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]