۱۳۹۳ آذر ۱۲, چهارشنبه

سازمان ثبت احوال افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

سازمان ثبت احوال افغانستان


فهرست مندرجات
[وزارت کشور افغانستان][جمعیت افغانستان]

سازمان ثبت احوال افغانستان با عنوان رسمی: «ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس»، یکی از سازمان‌های دولتی افغانستان است که جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی این کشور را به‌عهده دارد. این سازمان، از نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور است که وظیفه تهیه اطلاعات ثبتی اساسی مانند زاد و ولد، مرگ و میر و ازدواج و نیز صدور مدارک هویتی مانند شناسنامه بر دوش آن است. رئیس این سازمان در حال حاضر، ... است.


پیشینه‌ی تاریخی

در دست ساخت...

در دست ساخت...


ساختار و تشکیلات

در دست ساخت...

در دست ساخت...


وظایف

در دست ساخت...

در دست ساخت...


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها

...
...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:وزارت کشور جمهوری اسلامی افغانستانسازمان‌های دولتی افغانستان