۱۳۹۴ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

الأعراف

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن عربی سوره‌ی الأعراف


سوره‌یاب آیه‌یاب

سورۀ ۷: الأعراف

بسم‌الله الرحمن الرحيم

.. (۱) .. (٢) .. (٣) .. (۴) .. (۵) .. (٦) .. (٧) .. (٨) .. (٩) .. (١٠) .. (١١) .. (١٢) .. (١٣) .. (١۴) .. (١۵) .. (١٦) .. (١٧) .. (١٨) .. (١۹) .. (٢٠) .. (٢١) .. (٢٢) .. (٢٣) .. (٢۴) .. (٢۵) .. (٢٦) .. (٢٧) .. (٢٨) .. (٢۹) .. (٣٠) .. (٣١) .. (٣٢) .. (٣٣) .. (٣۴) .. (٣۵) .. (٣٦) .. (٣٧) .. (٣٨) .. (٣۹) .. (۴٠) .. (۴١) .. (۴٢) .. (۴٣) .. (۴۴) .. (۴۵) .. (۴٦) .. (۴٧) .. (۴٨) .. (۴۹) .. (۵٠) .. (۵١) .. (۵٢) .. (۵٣) .. (۵۴) .. (۵۵) .. (۵٦) .. (۵٧) .. (۵٨) .. (۵۹) .. (٦٠) .. (٦١) .. (٦٢) .. (٦٣) .. (٦۴) .. (٦۵) .. (٦٦) .. (٦٧) .. (٦٨) .. (٦۹) .. (٧٠) .. (٧١) .. (٧٢) .. (٧٣) .. (٧۴) .. (٧۵) .. (٧٦) .. (٧٧) .. (٧٨) .. (٧۹) .. (٨٠) .. (٨١) .. (٨٢) .. (٨٣) .. (٨۴) .. (٨۵) .. (٨٦) .. (٨٧) .. (٨٨) .. (٨۹) .. (۹٠) .. (۹١) .. (۹٢) .. (۹٣) .. (۹۴) .. (۹۵) .. (۹٦) .. (۹٧) .. (۹٨) .. (۹۹) .. (١٠٠) .. (١٠۱) .. (١٠٢) .. (١٠٣) .. (١٠۴) .. (١٠۵) .. (١٠٦) .. (١٠٧) .. (١٠٨) .. (١٠٩) .. (١١٠) .. (١١١) .. (١١٢) .. (١١٣) .. (١١۴) .. (١١۵) .. (١١٦) .. (١١٧) .. (١١٨) .. (١١۹) .. (١٢٠) .. (١٢١) .. (١٢٢) .. (١٢٣) .. (١٢۴) .. (١٢۵) .. (١٢٦) .. (١٢٧) .. (١٢٨) .. (١٢۹) .. (١٣٠) .. (١٣١) .. (١٣٢) .. (١٣٣) .. (١٣۴) .. (١٣۵) .. (١٣٦) .. (١٣٧) .. (١٣٨) .. (١٣۹) .. (١۴٠) .. (١۴١) .. (١۴٢) .. (١۴٣) .. (١۴۴) .. (١۴۵) .. (١۴٦) .. (١۴٧) .. (١۴٨) .. (١۴۹) .. (١۵٠) .. (١۵١) .. (١۵٢) .. (١۵٣) .. (١۵۴) .. (١۵۵) .. (١۵٦) .. (١۵٧) .. (١۵٨) .. (١۵۹) .. (١٦٠) .. (١٦١) .. (١٦٢) .. (١٦٣) .. (١٦۴) .. (١٦۵) .. (١٦٦) .. (١٦٧) .. (١٦٨) .. (١٦۹) .. (١٧٠) .. (١٧١) .. (١٧٢) .. (١٧٣) .. (١٧۴) .. (١٧۵) .. (١٧٦) .. (١٧٧) .. (١٧٨) .. (١٧۹) .. (١٨٠) .. (١٨١) .. (١٨٢) .. (١٨٣) .. (١٨۴) .. (١٨۵) .. (١٨٦) .. (١٨٧) .. (١٨٨) .. (١٨۹) .. (١۹٠) .. (١۹١) .. (١۹٢) .. (١۹٣) .. (١۹۴) .. (١۹۵) .. (١۹٦) .. (١۹٧) .. (١۹٨) .. (١۹۹) .. (٢٠٠) .. (٢٠۱) .. (٢٠٢) .. (٢٠٣) .. (٢٠۴) .. (٢٠۵) .. (٢٠٦)


تلاوت الزین محمد أحمد مرتل[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها

1