۱۳۹۴ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

الأنعام

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن عربی سوره‌ی الأنعام


سوره‌یاب آیه‌یاب

سورۀ ٦: الأنعام

بسم‌الله الرحمن الرحيم

.. (۱) .. (٢) .. (٣) .. (۴) .. (۵) .. (٦) .. (٧) .. (٨) .. (٩) .. (١٠) .. (١١) .. (١٢) .. (١٣) .. (١۴) .. (١۵) .. (١٦) .. (١٧) .. (١٨) .. (١۹) .. (٢٠) .. (٢١) .. (٢٢) .. (٢٣) .. (٢۴) .. (٢۵) .. (٢٦) .. (٢٧) .. (٢٨) .. (٢۹) .. (٣٠) .. (٣١) .. (٣٢) .. (٣٣) .. (٣۴) .. (٣۵) .. (٣٦) .. (٣٧) .. (٣٨) .. (٣۹) .. (۴٠) .. (۴١) .. (۴٢) .. (۴٣) .. (۴۴) .. (۴۵) .. (۴٦) .. (۴٧) .. (۴٨) .. (۴۹) .. (۵٠) .. (۵١) .. (۵٢) .. (۵٣) .. (۵۴) .. (۵۵) .. (۵٦) .. (۵٧) .. (۵٨) .. (۵۹) .. (٦٠) .. (٦١) .. (٦٢) .. (٦٣) .. (٦۴) .. (٦۵) .. (٦٦) .. (٦٧) .. (٦٨) .. (٦۹) .. (٧٠) .. (٧١) .. (٧٢) .. (٧٣) .. (٧۴) .. (٧۵) .. (٧٦) .. (٧٧) .. (٧٨) .. (٧۹) .. (٨٠) .. (٨١) .. (٨٢) .. (٨٣) .. (٨۴) .. (٨۵) .. (٨٦) .. (٨٧) .. (٨٨) .. (٨۹) .. (۹٠) .. (۹١) .. (۹٢) .. (۹٣) .. (۹۴) .. (۹۵) .. (۹٦) .. (۹٧) .. (۹٨) .. (۹۹) .. (١٠٠) .. (١٠۱) .. (١٠٢) .. (١٠٣) .. (١٠۴) .. (١٠۵) .. (١٠٦) .. (١٠٧) .. (١٠٨) .. (١٠٩) .. (١١٠) .. (١١١) .. (١١٢) .. (١١٣) .. (١١۴) .. (١١۵) .. (١١٦) .. (١١٧) .. (١١٨) .. (١١۹) .. (١٢٠) .. (١٢١) .. (١٢٢) .. (١٢٣) .. (١٢۴) .. (١٢۵) .. (١٢٦) .. (١٢٧) .. (١٢٨) .. (١٢۹) .. (١٣٠) .. (١٣١) .. (١٣٢) .. (١٣٣) .. (١٣۴) .. (١٣۵) .. (١٣٦) .. (١٣٧) .. (١٣٨) .. (١٣۹) .. (١۴٠) .. (١۴١) .. (١۴٢) .. (١۴٣) .. (١۴۴) .. (١۴۵) .. (١۴٦) .. (١۴٧) .. (١۴٨) .. (١۴۹) .. (١۵٠) .. (١۵١) .. (١۵٢) .. (١۵٣) .. (١۵۴) .. (١۵۵) .. (١۵٦) .. (١۵٧) .. (١۵٨) .. (١۵۹) .. (١٦٠) .. (١٦١) .. (١٦٢) .. (١٦٣) .. (١٦۴) .. (١٦۵)


تلاوت الزین محمد أحمد مرتل[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها