۱۳۹۶ فروردین ۱۲, شنبه

شکل‌های هندسی

از: دانشنامه‌ی آریانا

شکل‌های هندسی


فهرست مندرجات
ریخت‌شناسیهندسه

شکل‌های هندسی (به انگلیسی: Geometric shapes)، ..


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...