جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۸ فروردین ۷, چهارشنبه

ابرام لوط را می‌رهاند

از: دانشنامه‌ی آریانا

عهد عتیق

پیدایش


فهرست مندرجات

.


پیدایش آیه‌یاب

ابرام لوط را می‌رهاند

ابراهیم‌ پادشاهان‌ بابلی‌ را شكست‌ می‌دهد. او این‌كار را به‌‌منظور نجات‌ دادن‌ برادرزاده‌اش‌ لوط‌ و زنان‌ و مردانی كه‌ اسير شده‌ بودند، انجام داد.

۱ و ٢ در آن‌‌زمان‌ امرافل‌ پادشاه‌ بابل‌، اريوك‌ پادشاه‌ الاسار، كَدُرلاعُمَر پادشاه‌ عيلام‌ و تدعال‌ پادشاه‌ قوئيم‌، با پادشاهان‌ زير وارد جنگ‌ شدند:

بارع‌ پادشاه‌ سدوم‌، برشاع‌ پادشاه‌ عموره‌، شنعاب‌ پادشاه‌ ادمه‌، شم‌ئيبر پادشاه‌ صبوئيم‌، و پادشاه‌ بالع‌ (بالع‌ همان‌ صوغر است‌).

٣ پس‌ پادشاهان‌ سدوم‌، عموره‌، ادمه‌، صبوئيم‌ و بالع‌ باهم‌ متحد شده‌، لشكرهای خود را در دره‌ سدّيم‌ بسيج‌ نمودند. (دره‌ سدّيم‌ بعداً به‌ «دريای مُرده‌» تبديل‌ شد.) ۴ ايشان‌ دوازده‌ سال‌ زير سلطه‌ كدرلاعمر بودند. اما در سال‌ سيزدهم‌ شورش‌ نمودند و از فرمان‌ وی سرپيچی كردند.

۵ و ٦ در سال‌ چهاردهم‌، كدرلاعمر با پادشاهان‌ هم‌پيمانش‌ به‌ قبايل‌ زير حمله‌ برده‌، آن‌ها را شكست‌ داد:

رفائی‌ها در زمين‌ عشتروت‌ قرنين‌، زوزی‌ها در‌هام‌، ايمی‌ها در دشت‌ قريتين‌، حوری‌ها در كوه‌ سعير تا ايل‌ فاران‌ واقع‌ در حاشيه‌ صحرا.

٧ سپس‌ به‌ عين‌ مشفاط‌ (كه‌ بعداً قادش‌ ناميده‌ شد) رفتند و عماليقی‌ها و هم‌چنين‌ اموری‌ها را كه‌ در حَصّون‌ تامار ساكن‌ بودند، شكست‌ دادند.

٨ و ٩ آن‌گاه‌ لشكريان‌ پادشاهان‌ سدوم‌، عموره‌، ادمه‌، صبوئيم‌ و بالع‌ (صوغر) به‌ جنگ‌ با كدرلاعمر و پادشاهان‌ هم‌پيمان‌ او، تدعال‌ و امرافل‌ واريوك‌ كه‌ در دره‌ سدّيم‌ مستقر شده‌ بودند، برخاستند؛ چهار پادشاه‌ عليه‌ پنج‌ پادشاه‌. ١٠ دره‌ سدّيم‌ پُر از چاه‌های قير طبيعی بود. وقتی پادشاهان‌ سدوم‌ و عموره‌ می‌گريختند، به‌ داخل‌ چاه‌های قير افتادند، اما سه‌ پادشاه‌ ديگر به‌ كوهستان‌ فرار كردند. ١١ و ١٢ پس‌ پادشاهان‌ فاتح‌، شهرهای سدوم‌ و عموره‌ را غارت‌ كردند و همه‌ اموال‌ و مواد غذايی آن‌ها را بردند. آن‌ها لوط‌، برادرزاده‌ ابرام‌ را نيز كه‌ در سدوم‌ ساكن‌ بود، با تمام‌ اموالش‌ با خود بردند. ١٣ يكی از مردانی كه‌ از چنگ‌ دشمن‌ گريخته‌ بود، اين‌ خبر را به‌ ابرامِ عبرانی رساند. در اين‌ موقع‌ ابرام‌ در بلوطستانِ ممريِ اموری زندگی می‌كرد. (ممری اموری برادر اشكول‌ و عانر بود كه‌ با ابرام‌ هم‌پيمان‌ بودند.)

١۴ چون‌ ابرام‌ از اسيری برادرزاده‌اش‌ لوط‌ آگاهی يافت‌، ۳۱۸ نفر از افراد كارآزموده‌ خود را آماده‌ كرد و سپاه‌ دشمن‌ را تا دان‌ تعقيب‌ نمود. ١۵ شبانگاه‌ ابرام‌ همراهان‌ خود را به‌ چند گروه‌ تقسيم‌ كرده‌، بر دشمن‌ حمله‌ برد و ايشـان‌ را تارومار كـرد و تا حوبَه‌ كه‌ در شمالِ دمشـق‌ واقع‌ شـده‌ است‌، تعقيب‌ نمـود. ١٦ ابرام‌، برادرزاده‌اش‌ لوط‌ و زنان‌ و مردانی را كه‌ اسير شده‌ بودند، با همه‌ اموالِ غارت‌ شده‌ پس‌ گرفت‌.

١٧ هنگامی كه‌ ابرام‌ كدرلاعمر و پادشاهان‌ هم‌پيمان‌ او را شكست‌ داده‌، مراجعت‌ می‌نمود، پادشاه‌ سـدوم‌ تا دره‌ شـاوه‌ (كه‌ بعدهـا دره‌ پادشاه‌ ناميـده‌ شـد) به‌ استقبـال‌ ابرام‌ آمـد. ١٨ هم‌چنيـن‌ مَلك‌ صادق‌، پادشاه‌ ساليم‌ (اورشليم‌) كه‌ كاهن‌ خـدای متعـال‌ هم‌ بود، بـرای ابـرام‌ نان‌ و شــراب‌ آورد. ١٩ و ٢٠ آن‌گاه‌ مَلك‌ صادق‌، ابرام‌ را بركت‌ داد و چنين‌ گفت‌: «سپاس‌ بر خدای متعال‌، خالق‌ آسمان‌ و زمين‌ كه‌ تو را بر دشمن‌ پيروز گردانيد. او تو را بركت‌ دهد.» سپس‌ ابرام‌ يك‌ دهم‌ از غنايم‌ جنگی را به‌ مَلك‌ صادق‌ داد.

٢١ پادشاه‌ سدوم‌ به‌ ابرام‌ گفت‌: «مردمِ مرا به‌ من‌ واگذار، ولی اموال‌ را برای خود نگاهدار.» ٢٢ ابرام‌ در جواب‌ گفت‌: «قسم‌ به‌ خداوند، خدای متعال‌، خالق‌ آسمان‌ و زمين‌، ٢٣ كه‌ حتی يك‌ سر سوزن‌ از اموال‌ تو را بر نمی‌دارم‌، مبادا بگويی من‌ ابرام‌ را ثروتمند ساختم‌. ٢۴ تنها چيزی كه‌ می‌پذيرم‌، خوراكی است‌ كه‌ افراد من‌ خورده‌اند؛ اما سـهم‌ عانـر و اشكول‌ و ممری را كه‌ همراه‌ من‌ با دشمن‌ جنگيدند، به‌ ايشان‌ بده‌.»


[] يادداشت‌ها

متن برگرفته از: ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس


[] پی‌نوشت‌ها

ترجمه‌ی تفسيری کتاب مقدس، باب چهاردهم


[] سرچشمه‌ها

متن برگرفته از ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس