۱۳۸۷ مهر ۷, یکشنبه

کوشانی

از: دانش‌نامه‌ی آريانا

فهرست مندرجات

[...][...]


کوشانیان یا کوشانی‌ها (به پارسی میانه: Kušān, به باختری: Košano)، نام سلسله شاهانی است که امپراتوری بزرگی پدید آوردند و از قرن اول پیش از میلاد تا نیمه‌ی نخست قرن سوم میلادی، بر سرزمین‌های گسترده میان آسیای مرکزی تا شمال هند فرمانروایی کردند[۱].

در سال چهلم ميلادی زمانی که نخستين پادشاه مقتدر کوشانی "کجولا کدفزس" هندوکش را عبور کرد و دولت کابلستان را از ميان برداشت، بدينگونه يکی از بزرگترين دوره تاريخی افغانستان و منطقه آغاز يافت. او نه تنها باختر و سغديانا را با کاپيسا و کابلستان تا رود سند پيوند زد؛ بلکه در غرب تا ايالت پارتيا يعنی خراسان کنونی پيش رفت که بعدتر فرزند يما کدفزس دوم هندوستان شمالی را نيز بخشی از اين قلمرو گسترده ساخت[٢]. کوشانی‌ها تا ٢٢۰ ميلادی بر اورنگ قدرت بودند[٣].


[] واژه‌شناسی

واژه‌ی «کوشان»، در سکه‌ها و کتیبه‌ها به‌صورت‌های مختلف، مانند: کوشانا، کهوشانا، کیوشانا، کیورشانا، کورشنو، کورونو، کورانو، کورسانو، خوارنو آمده است[مشکور، محمدجواد، ص ٣٧۴].


[] ...
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


[] پيوست‌ها
پيوست ۱: مهدیزاده کابلی، پیشینۀ تاریخی کوشانیان
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:


[] پی‌نوشت‌ها
[۱]-
[٢]-
[٣- [*
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
تأثير حكومت كوشان‏ها در تشكيل حماسه ملى ايران‏
خصومت نژادی وزبانی مانع واقع بینی تاریخی است
سنگ‌نبشته رباطک
سوابق تاریخی کوشانیان