۱۳۸۸ مهر ۲, پنجشنبه

روابط افغانستان و ايران

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


[] پيشگفتار[] روابط تاريخی افغانستان و ايران[] روابط سياسی افغانستان و ايران[] روابط فرهنگی افغانستان و ايران[] روابط اقتصادی افغانستان و ايران[] مسايل مرزی ميان افغانستان و ايران
[] مهاجران افغان در ايران

اما با وجود تاکید دو کشور بر حفظ روابط "برادرانه"، گاهی سیاست‌های جمهوری اسلامی ايران برای دولت افغانستان (در دوران حکومت حامد کرزی) جنجال‌آفرین شده است.

مساله اخراج اجباری ده‌ها هزار پناهجوی افغان در زمستان سال ٢٠٠٧ از ایران و ناتوانی دولت افغانستان برای پذیرش آن‌ها، به‌بحران بزرگی در این کشور تبدیل شد. چنان که پارلمان افغانستان وزیران امور مهاجرین و خارجه را استیضاح کردند.

افزون بر اين، افزایش فشارهای بی‌سابقه بر مهاجران افغان در ایران و محروم کردن دانشجویان مهاجر از آموزش در دانشگاه‌های ایرانی که در دورۀ ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، در گذشته سابقه نداشت.[نجفی‌زاده، هارون، روابط افغانستان و ایران در ریاست جمهوری ‌احمدی‌نژاد، سايت فارسی بی بی سی؛ کابل: ۱۴ ژوئن ٢٠٠۹ - ٢۴ خرداد ۱٣٨٨][*]


[] دورنمای روابط افغانستان و ايران

[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: افغانستان و همسایگانش
پيوست ٢:
پيوست ۳: مسايل مرزی | گزارش نخست |
پيوست ۴: س. ج. احمدی، بررسی سياست ايران در افغانستان
پيوست ۵: کابوس طالبان و نظری بر سیاست ایران در قبال افغانستان
پيوست ۶: تيرداد بنکدار، بررسی روابط ايران و افغانستان در شش دهه اخير[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20]
مهاجران افغان در ايران: [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[آب هیرمند: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]