۱۳۸۹ مهر ۲۲, پنجشنبه

مجتمع جامعهٔ مدنی افغانستان

از:


فهرست مندرجات


مجتمع جامعهٔ مدنی افغانستان (مجما) در ۲۹ نوامبر - ۲ دسامبر، ۲۰۰۱ میلادی بنا بر تقاضای ۷۶ تن شرکت کننده‌کنفرانس جامعه مدنی افغانستان، در شهر بدهونف، آلمان همزمان با کنفرانس سياسی افغانستان که در شهر بُن برگزار شده بود، ايجاد شد.


[] مجما چگونه تاسیس شد؟

مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) محصول همکاری فعالان مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان و بنياد صلح سويس است که بنا بر تقاضای ۷۶ تن شرکت‌کننده کنفرانس جامعه مدنی افغانستان ايجاد شد. اين ۷۶ تن را می‌توان بنيادگذاران مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) ناميد. اين کنفرانس در شهر بدهونف آلمان (۲۹ نوامبر - ۲ دسامبر، ۲۰۰۱)، همزمان با کنفرانس سياسی افغانستان در شهر بُن برگزار شده بود.

مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) به موازين دموکراسی و مشارکت مردم اعتقاد داشته، در موارد زيرين متعهد است:

  • توانمندسازی مردم افغانستان
  • سهيم ساختن تمام فعالان جامعه مدنی در امور کشور و پذيرش تنوع آن‌ها
  • کوشش برای سهيم ساختن آن‌ها در تمامی فرايندها
  • تأکيد بر عدم تبيعض، شفافيت و پاسخگويی
  • انگیزه‌دهی برای فعالیت‌های رضاکارانه


[] اهداف مجما:

  • افزایش سهم‌گیری تمام بخش‌ها و اقشار جامعه افغانی در روند بازسازی، انکشاف و صلح در کشور
  • بلند بردن نقش و موثریت جامعه مدنی در موضوعات مهم کشور
  • تقویت و گسترش شبکه‌های مدنی
  • ایجاد هماهنگی و صدای واحد برای جامعۀ مدنی افغانستان در مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی


[] دیدگاه:

دموکراسی که مورد حمايت شهروندان آگاه، متعهد و فعال باشد. شهروندانی که برای به‌وجود آوردن جامعه عادلانه و استوار بر مبانی حاکميت قانون، احترام به‌ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افغانستان همواره کوشا باشند.


[] مرام:

تقويت و گسترش جامعه مدنی در افغانستان.


[] رسالت:

تشويق شهروندان افغانستان جهت سهم‌گيری در انکشاف سياسی و اجتماعی کشور. تقويت نهادهای مدنی جهت تشکيل جامعه منصفانه و پاسخگو با فراهم آوردن زمينه‌های بحث، تشکيل شبکه‌ها و پخش اطلاعات.


بخش‌های مجما

[] آموزش مدنی:[] تقویت جامعه مدنی افغان:[] مرکز اطلاعاتی مجما:[] دادخواهی:[] صلح پروری:[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]