۱۳۹۲ خرداد ۳, جمعه

سامانه‌شناسی

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


سامانه‌شناسی یا سیستماتیک (به انگلیسی: Systematics؛ به آلمانی: Systematik)، مطالعه‌ای سامانه‌ها (سیستم‌ها) و کاربرد آن‌ها برای درک مشکل انسان و جهان پیرامون اوست که توسط «جان گادلفین بنت» (John Godolphin Bennett)، در اواسط قرن بیستم، توسعه یافت. هدف سیستماتیک درک سازمان‌یافته پیچیدگی (مشکل) است که جان گ. بنت، در کتاب چهار جلدی خود که در سال ۱۹٧٠ میلادی انتشار یافت، آن را در مراحل مختلف توسعه شرح داده است[۱].


[] تاریخچه
[] بازنگری
[] برنامه


اين مقاله نياز به ويرايش و گسترش دارد!


[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]