۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه

شبکه‌های تلویزیونی افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجاتشبکه‌های تلویزیونی افغانستان، در دو بخش دولتی و خصوصی به پخش برنامه‌های گوناگون می‌پردازند. در این میان، تلویزیون‌های خصوصی، در داخل و خارج از افغانستان مشغول فعالیت هستند[۱].


[] تلویزیون‌های دولتی

 • تلویزیون ملی افغانستان[٢]
 • تلویزیون تعلیمی افغانستان (شبکه آموزشی وزارت معارف افغانستان)


[] تلویزیون‌های خصوصی

تلویزیون‌های خصوصی افغانستان در داخل و خارج از افغانستان برنامه‌های متنوع بخش می‌کنند که فهرست این شبکه‌های تلویزیونی در دو قسمت جداگانه به‌صورت زیر است:


[۱]- تلویزیون‌های خصوصی داخل از کشور

 • کابل:

  • تلویزیون آریا
  • تلویزیون آریانا
  • تلویزیون آینه
  • تلویزیون استار
  • تلویزیون افغان[٣]
  • تلویزیون امروز
  • تلویزیون تمدن
  • تلویزیون دعوت
  • تلویزیون راه فردا
  • تلویزیون ژوندون
  • تلویزیون سبا
  • تلویزیون سپهر[۴]
  • تلویزیون سه
  • تلویزیون شمشاد
  • تلویزیون طلوع
  • تلویزیون طلوع نیوز
  • تلویزیون کابل نیوز
  • تلویزیون کوثر
  • تلویزیون کهکشان
  • تلویزیون لمر
  • تلویزیون میوند
  • تلویزیون نگاه
  • تلویزیون نور
  • تلویزیون نورین
  • تلویزیون وطن
  • تلویزیون هفت
  • تلویزیون یک

 • هرات:

  • تلویزیون آسیا
  • تلویزیون تابان
  • تلویزیون ترقی
  • تلویزیون ساقی
  • سیمای غوریان
  • تلویزیون ملت
  • تلویزیون میهن
  • تلویزیون هری
  • تلویزیون عصر
  • تلویزیون اصلاح

 • بلخ:

  • تلویزیون آرزو
  • تلویزیون مهر


  [٢]- تلویزیون‌های خصوصی خارج از کشور  [] يادداشت‌ها

  يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.  [] پيوست‌ها

  پيوست ۱:
  پيوست ٢:
  پيوست ۳:
  پيوست ۴:
  پيوست ۵:
  پيوست ۶:  [] پی‌نوشت‌ها

  [۱]-
  [٢]-
  [٣]-
  [۴]-  [] جُستارهای وابسته  [] سرچشمه‌ها
  [] پيوند به بیرون

  [۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]