۱۳۹۲ شهریور ۱, جمعه

ده افغانان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[شهر کابل][محله‌های کابل]


ده افغانان (به انگلیسی: Deh Afghanan)یکی از مناطق قدیمی کابل است که درگذشته، در کنار دهات دیگر چون دهمزنگ، ده بوری، ده یحیی، چهاردهی و ... خارج از محوطه شهر کابل قرار داشت، اما امروزه بخشی از مرکز این شهر است که در سمت شرق کوه آسمایی موقعیت دارد[۱]. وزارت معارف افغانستان و شهرداری کابل نیز در این منطقه واقع است.


[] وجه تسمیه

کریم پوپل روایت می‌کند که «در زمان امیر عبدالرحمن‌خان، شخصی به‌نام حبیب‌الله که پسر یکی از خوانین کوچی بود، متهم به قتل خواهر خود می‌شود. عبدالرحمن‌خان و محاکمه آن‌زمان او را برای مدت ٢۵ سال زندانی می‌نماید. پس از حکم محاکمه، تمامی خانواده حبیب‌الله به‌خاطر خبرگیری و تهیه غذا برای حبیب‌الله، در ده افغانان اقامت گزیدند. این گروه، برای مردم کابل شیر و پنیر گاو و گوسفند می‌فروختند. از این روی، مردم کابل، این ده را به‌نام «ده افغانان» نامیدند[*]. اما این روایت دقیق نیست؛ زیرا، به گفتۀ ولی‌احمد نوری، که اجدادش اهل این منطقه بودند، در زمانی که تیمور شاه درانی به کابل آمد، عده‌ای طوایف پشتون که در آن زمان افغان نامیده می‌شدند، نیز با او بودند و تیمور شاه آنان را در این منطقه سکونت داد و بعدها مردم کابل این دهی را «ده افغانان» نام گذاشتند[*]. در حالی که، احمدعلی محبی، بنای «ده افغانان» را در زمان ظهیرالدین بابر و فرزندانش می‌خواند[].


[] موقعیت جغرافیایی


[] تاریخچه
[] محله‌ها
[] آثار تاریخی
[] مردم
[] مشاهیر
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی و شاه‌محمود محمود برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- شاه محمود محمود، ده افغانان کابل
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]