۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه

آثار باستانی افغانستان

از: مهدیزاده کابلی

آثار باستانی افغانستان

نقاشی‌ها

فهرست مندرجات

[قبل][بعد]


کشوری که امروزه افغانستان نامیده می‌شود، از دیرباز از فرهنگ و تمدنی پُربار و غنی برخوردار بوده‌ است. این کشور، دست‌آوردهای فرهنگی و هنری خود را در طول قرن و اعصار به‌صورت‌های مختلف در دامنۀ وسیع قلمرو خود که گاهی وسعتی حدود دو برابر افغانستان کنونی داشته، گسترانیده‌ است. از جمله آن هنرهای ارزنده، یکی هنر نقاشی است. نقاشی از دیر زمان بیانگر زبان و تمنیات بشر اولیه بوده است و بشر پس از صوت، جهت بیان مقاصد خود از نقاشی استفاده می‌کرده است. مثلاً خط تصویری و هیروگلیف که وسیله‌ای برای بیان مقاصد بوده‌اند که نشان‌دهندۀ اهمیت و ارزش والای هنر نقاشی هستند. کاوش‌های باستانشناسی در افغانستان نشان می‌دهد که نقاشی در این سرزمین چه بر روی اشیأ و ظروف و چه در بدنۀ کوه‌ها و در زمان‌های بعد بر دیوارهای عمارت‌ها و اطاق‌های سربسته، از چه زمانی و با چه کیفیت مطلوبی معمول بوده، از چه کشورهای به افغانستان وارد شده و از افغانستان به کدام کشورها راه یافته است.


[] پیش از تاریخ
[] پیش از اسلام
[] پس از اسلام
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

1 2 3