۱۳۹۲ شهریور ۱۳, چهارشنبه

دانشگاه جوزجان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


دانشگاه جوزجان (به انگلیسی: Jawzjan University) که پوهنتون جوزجان نیز نامیده می‌شود، یکی از جدیدترین دانشگاه‌های افغانستان، در شمال این کشور است که در شهر شبرغان واقع است. این دانشگاه در سال ۱٣٨٨ خورشید تأسیس شد.


[] تاریخچه

این کانون علمی - اکادمیک، که به‌نام دانشگاه جوزجان یاد می‌شود، در آغاز در سال ۱٣٦٦ خورشیدی، به‌عنوان دارالمعلمین (موسسۀ عالی تربيت معلم) جوزجان، به مدیریت «سید عارف چاپقون» تأسیس شد. سپس «صلاح‌الدين نصرت» این سمت را به‌عهده گرفت.

در ابتدا «موسسۀ عالی تربيت معلم» در ساحۀ مربوط دبیرستان (لیسۀ) «ابن يمين» (دبیرستان مركزی شهر شبرغان) شروع به‌کار کرد. سپس، در محلی که اکنون دبیرستان نسوان شماره دو واقع است، نقل مکان کرد. بعدها، یک قطعه زمین در پروژۀ «اف» کارتۀ (شهرک) دوستم، در اختیار موسسۀ عالی تربيت معلم قرار گرفت و کار ساخت و ساز آن آغاز شد.

در سال ۱٣٧٣، که ریاست این موسسه را حبيب‌الله حبيب به‌عهده داشت، به «انستيتوت (انستیتوی) پيداگوژی اميرعلی‌شير نوايی» ارتقا پیدا کرد و با دو دانشکدۀ علوم اجتماعی و علوم طبيعی به فعالیت علمی و آکادمیک پرداخت. در همان‌سال، «انستيتوت معادن و صنايع» که توسط «دكتر سيف‌الله راسخ» مدیریت می‌شد، از «دانشگاه بلخ» جدا و مستقل گردید و در شهر شبرغان با نام «انستيتوت معادن و صنايع ميرزا اولوغ بيك» راه‌اندازی شد.

با رویکار آمدن رژیم طالبان و سقوط شمال افغانستان به‌دست آنان، این مراکز علمی و و آکادمیک به تعطیلی اجباری کشیده شد. اما پس از مدتی انستيتوی پيداگوژی امیر علی‌شیر نوایی با تعدیل دورۀ چهارساله به دورۀ دوساله، به‌نام «موسسۀ عالی تربيت استادان» شروع به فعالیت کرد.


[] ساختار تشکیلاتی
[] دانشکده‌ها

دانشگاه جوزجان، دارای شش دانشکدۀ زیر است:

  دانشکدۀ مهندسی ساختمانی
  دانشکدۀ مهندسی ژئولوژی (زمین‌شناسی) و معادن
  دانشکدۀ مهندسی تکنولوژی شیمی
  دانشکدۀ علوم اجتماعی
  دانشکدۀ تعلیم و تربیت
  دانشکدۀ اقتصاد[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]