۱۳۹۲ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

ظاهر، مصطفی

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


مصطفی ظاهر (زادۀ ۱٣۴٣ خ - )، نوه‌ی محمدظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان است که مشاور نزديک او در سال‌های پسین حیات‌اش بود. وی رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان است که در اوایل سال ۱۳۸۹، یکی از شش برنده‌ی جهانی اقتصاد سبز قرن ٢۱، از سوی سازمان ملل متحد معرفی شد.


[] زندگی‌نامه


[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]