۱۳۹۲ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

ظاهر، بلقیس

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[محمدظاهر شاه][خاندان شاهی افغانستان]


شاهدخت بلقیس ظاهر (زادۀ ۱٣۱۱ خ - )، نخستین دختر محمدظاهر شاه، پادشاه پیشین افغانستان است[۱] که همسر سردار محمدولی بود و اکنون در کابل زندگی می‌کند.[٢].


[] زندگی‌نامه

بلقیس نخستین فرزند محمدظاهر شاه و شهبانو حمیرا است که در ٢٨ حمل (فروردین) ۱٣۱۱ خورشیدی، در شهر کابل زاده شد.

شاهدخت بلقیس از ایام کودکی نامزد عبدالعظیم پسر شاه‌محمود خان بود. اما در سال ۱٣٣٠ خورشیدی (۱۹۵۱ میلادی)، با سردار ولی پسر شاه ولی خان، در پاریس ازدواج کرد[*]. پس از این ازدواج، اختلاف شدید میان دو عموی شاه سابق به‌وجود آمد.

[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]- شاهدخت نوال؛ از کودکی تا عروسی، وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان): جمعه ٣٠ اوت ٢٠۱٣ - ٠٨ شهریور ۱٣۹٢
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]