۱۳۹۴ آبان ۲۶, سه‌شنبه

داستان زمین و زندگی

از: The Highble

داستان زمین و زندگیداستان زمین و زندگی

 

.

.

زمین و حیات


[] يادداشت‌ها

[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- Night Side
[٢]- Hex in the city
[٣]- Lilitu
[۴]- LYL
[۵]- Lil-itu
[٦]- Lady Air
[٧]- Ninli
[٨]- Enlil
[۹]- Zu
[۱٠]- Pazuzu
[۱۱]- Lilu
[۱٢]- Ardat Lili
[۱٣]- Irdu Lili
[۱۴]- Inanna
[۱۵]- La-bar-tu
[۱٦]- Ardatu
[۱٧]- Ki-sikil-lil-la-ke
[۱٨]- Lila
[۱۹]- Ki-sikil-ud-da-ka-ra
[٢٠]- Anzu
[٢۱]- Senoy, Sansenoy, and Semangelof
[٢٢]- Lilit
[٢٣]- Asmodus


[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها

The Story Of Earth And Life، The Highble