۱۳۹۶ بهمن ۱۹, پنجشنبه

بیانیه‌ی تاریخی ۲۶ سرطان محمدداوود خان

به‌قلم: محمدداوود (نخستین رئیس جمهور افغانستان)

بیانیه‌ی تاریخی ۲۶ سرطان محمدداوود خان


فهرست مندرجات

.بیانیه‌ی تاریخی ۲۶ سرطان محمدداوود خان

بیانیه‌ی تاریخی ۲۶ سرطان ۱٣۵٢، محمدداوود، نخستین رئیس‌جمهور افغانستان، به‌قلم خود او

محمدداوود خان، نیمه‌شب ٢٦ سرطان ۱٣۵٢ خورشیدی، با کودتای بدون خون‌ریزی که آن‌را «انقلاب سفید» می‌نامید، به پادشاهی چهل ساله‌ی محمدظاهر شاه نقطه‌ی پایان نهاد. او در نخستین بیانیه‌ی تاریخی خود، از طریق رادیو افغانستان، با اعلام پایان نظام شاهی، از آغاز جمهوریت در افغانستان سخن گفت. آن‌چه در زیر می‌آید، بیانیه‌ی تاریخی ۲۶ سرطان ۱٣۵٢، محمدداوود، نخستین رئیس‌جمهور افغانستان، به‌قلم خود اوست، که جمهوریت افغانستان را از طریق رادیو افغانستان اعلام کرد.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- جمهوریت افغانستان بیانات، پیام‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی رهبر ملی و مؤسس جمهوریت، ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ - ۲۶ سرطان ۱۳۵۳، اطلاعات عامه، وزارت اطلاعات و کلتور (۱-۲۶)، صص


[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها

اطلاعات عامه، وزارت اطلاعات و کلتور (۱-۲۶)