۱۳۹۳ آبان ۲۰, سه‌شنبه

جغرافیای افغانستان

از: دانشنامهی آریانا


جغرافیای افغانستان (به انگلیسی: Geography of Afghanistan)، به بررسی ویژگی‌های طبیعی، سیاسی، تاریخی و منابع اقتصادی و انسانی در محدودۀ جغرافیای تاریخی و سیاسی امروزی کشور افغانستان می‌پردازد.


جغرافیای طبیعی
جغرافیای انسانی
جغرافیای سیاسی
جغرافیای تاریخی
جغرافیای اقتصادی
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:جغرافیاجغرافیای جهان