۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

الشورى

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن عربی سوره‌ی الشورى


سوره‌یاب آیه‌یاب

سورۀ ۴۲: الشورى

بسم‌الله الرحمن الرحيم

.. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. ()


تلاوت الزین محمد أحمد مرتل[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها

1 2