جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۸ فروردین ۷, چهارشنبه

از آدم تا نوح

از: دانشنامه‌ی آریانا

عهد عتیق

پیدایش


فهرست مندرجات

.


پیدایش آیه‌یاب

از آدم تا نوح

...

۱ این‌ است‌ شرح‌ پیدایش‌ آدم‌ و نسل‌ او. هنگامی‌‌كه‌ خدا خواست‌ انسان‌ را بیافریند، او را شبیه‌ خود آفرید. ٢ او انسان‌ را مرد و زن‌ خلق‌ فرموده‌، آن‌ها را بركت‌ داد و از همان‌ آغاز خلقت‌، ایشان‌ را «آدم‌» نامید.

٣ و ۴ و ۵ آدم‌: وقتی‌ آدم‌ ۱۳۰ ساله‌ بود، پسرش‌ شیث‌ به‌‌دنیا آمد. او شبیه‌ پدرش‌ آدم‌ بود. بعد از تولد شیث‌، آدم‌ ۸۰۰ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. آدم‌ در سن‌ ۹۳۰ سالگی‌ مرد.

٦ و ٧ و ٨ شیث‌: وقتی‌ شیث‌ ۱۰۵ ساله‌ بود، پسرش‌ انوش‌ به‌‌دنیا آمد. بعد از تولد انوش‌، شیث‌ ۸۰۷ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. شیث‌ در سن‌ ۹۱۲ سالگی‌ مرد.

٩ و ١٠ و ١١ انوش‌: وقتی‌ انوش‌ نود ساله‌ بود، پسرش‌ قینان‌ به‌‌دنیا آمد. بعد از تولد قینان‌، انوش‌ ۸۱۵ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. انوش‌ در سن‌ ۹۰۵ سالگی‌ مرد.

١٢ و ١٣ و ١۴ قینان‌: وقتی‌ قینان‌ هفتاد ساله‌ بود، پسرش‌ مهلل‌ئیل‌ به‌‌دنیا آمد. بعد از تولد مهلل‌ئیل‌، قینان‌ ۸۴۰ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. او در سن‌ ۹۱۰ سالگی‌ مرد.

١۵ و ١٦ و ١٧ مهلل‌ئیل‌: وقتی‌ مهلل‌ئیل‌ شصت‌‌و‌پنج‌‌ساله‌ بود، پسرش‌ یارد به‌‌دنیا آمد. پس‌ از تولد یارد، مهلل‌ئیل‌ ۸۳۰ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. او در سن‌ ۸۹۵ سالگی‌ مرد.

١٨ و ١٩ و ٢٠ یارد: وقتی‌ یارد ۱۶۲ ساله‌ بود، پسرش‌ خنوخ‌ به‌‌دنیا آمد. بعد از تولد خنوخ‌، یارد ۸۰۰ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. یارد در سن‌ ۹۶۲ سالگی‌ مرد.

٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢۴ خنوخ‌: وقتی‌ خنوخ‌ شصت‌ و پنج‌ ساله‌ بود، پسرش‌ متوشالح‌ به‌‌دنیا آمد. بعد از تولد متوشالح‌، خنوخ‌ ۳۰۰ سال‌ دیگر با خدا زیست‌.او صاحب‌ پسران‌ و دخترانی‌ شد و ۳۶۵ سال‌ زندگی‌ كرد. خنوخ‌ با خدا می‌زیست‌ و خدا او را به‌حضور خود به‌ بالا برد و دیگر كسی‌ او را ندید.

٢۵ و ٢۶ و ٢۷ متوشالح‌: وقتی‌ متوشالح‌ ۱۸۷ ساله‌ بود، پسرش‌ لمك‌ به‌ دنیا آمد. بعد از تولد لمك‌، متوشالح‌ ۷۸۲ سال‌ دیگر زندگی‌ كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. متوشالح‌ در سن‌ ۹۶۹ سالگی‌ مرد.

٢۸ و ٢۹ و ۳۰ و ۳‍۱ لمك‌: وقتی‌ لمك‌ ۱۸۲ ساله‌ بود، پسرش‌ نوح‌ به‌‌دنیا آمد. لمك‌ گفت‌: «این‌ پسر، ما را از كار سختِ زراعت‌ كه‌ در اثر لعنت‌ خداوند بر زمین‌، دامنگیر ما شده‌، آسوده‌ خواهد كرد.» پس‌ لمك‌ اسم‌ او را نوح‌ (یعنی‌ «آسودگی‌») گذاشت‌. بعد از تولد نوح‌، لمك‌ ۵۹۵ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. او در سن‌ ۷۷۷ سالگی‌ مرد.

۳۲ نوح‌: نوح‌ در سن‌ ۵۰۰ سالگی‌ صاحب‌ سه‌ پسر به‌‌نام‌های‌ سام‌، حام‌ و یافث‌ بود.


[] يادداشت‌ها

متن برگرفته از: ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس


[] پی‌نوشت‌ها

ترجمه‌ی تفسيری کتاب مقدس، باب پنجم


[] سرچشمه‌ها

متن برگرفته از ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس