جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۸ فروردین ۷, چهارشنبه

انشعاب ملل جهان

از: دانشنامه‌ی آریانا

عهد عتیق

پیدایش


فهرست مندرجات

.


پیدایش آیه‌یاب

انشعاب ملل جهان

(۱ تواریخ‌ ۱: ۵-۲۳)
نخستین مهاجرت انسان‌های اولیه که سبب انشعاب مردمان شد.

۱ اين‌ها هستند نسل سام و حام و يافث، پسران نوح، كه بعد از طوفان متولد شدند:

نسل يافث

٢ پسران ‌ يافث عبارت بودند از: جومر، ماجوج، مادای، ياوان، توبال، ماشَک و تيراس.

٣ پسران جومر: اَشكناز، ريفات و توجَرمِه.

۴ پسران ياوان: اليشه، ترشيش، كتيم و رودانيم.

۵ فرزندان اين افراد بتدريج در سواحل و جزاير دنياپخش شدند و اقوامی را با زبان‌های گوناگون به‌وجود آوردند.

نسل حام

٦ پسران حام عبارت بودند از: كوش، مصرايم، فوط و كنعان.

٧ پسران كوش: سبا، حويله، سبته، رعمه و سبتكا. پسران رعمه: شبا و ددان.

٨ يكی از فرزندان كوش، شخصی بود به نام نمروُد كه در دنيا، دلاوری بزرگ و معروف گشت.

٩ او با قدرتی كه خداوند به وی داده بود، تيرانداز ماهری شد؛ از اين جهت، وقتی می‌خواهند از مهارتِ تيراندازی كسی تعريف كنند، می‌گويند: «خداوند تو را در تيراندازی مانند نمرود گرداند.» ١٠ قلمرو فرمانروايی او ابتدا شامل بابل، ارک، اكدوكلنه در سرزمين شنعار بود. ١١ و ١٢ ولی بعد كشور آشور را نيز به قلمرو خود در آورد و نينوا، رحوبوت عير، كالح وريسن را (واقع در بين نينوا و كالح) كه با هم شهر بزرگی را تشكيل می‌دادند، در آن كشور بنا كرد. ١٣ و ١۴ مصرايم، جد اقوام زير بود: لودی‌ها، عنامی‌ها، لهابی‌ها، نفتوحی‌ها، فتروسی‌ها، كسلوحی‌ها (كه فلسطينی‌ها از اين قوم به‌وجود آمدند) و كفتوری‌ها.

١۵ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ صيدون پسر ارشد كنعان بود و از كنعان اقوام زير به‌وجود آمدند: حيتّی‌ها، يبوسی‌ها، اموری‌ها، جرجاشی‌ها، حوّی‌ها، عرقی‌ها، سينی‌ها، اروادی‌ها، صماری‌ها و حماتی‌ها. فرزندان كنعان از سرزمين صيدون بسمت جرار تا غزه و بطرف سدوم و عموره و ادمه و صبوئيم تا به لاشع پراكنده شدند.

٢٠ اين‌ها نسل حام بودند كه در قبايل و سرزمين‌های خود زندگی می‌كردند و هر يک زبان خاص خود را داشتند.

نسل سام

٢١ از نسل سام، كه برادر بزرگ يافث بود، عابر به‌وجود آمد (عابر جد عبرانيان است).

٢٢ اين است اسامی پسران سام: عيلام، آشور، ارفكشاد، لود و ارام.

٢٣ اينانند پسران ارام: عوص، حول، جاتر و ماشک.

٢۴ ارفكشاد پدر شالح، و شالح پدر عابر بود.

٢۵ عابر صاحب دو پسر شد به‌نام‌های: فالح (يعنی «تفرقه» زيرا در زمان او بود كه مردم دنيا متفرق شدند) و يُقطان.

٢۶ و ٢۷ و ٢۸ و ٢۹ و ۳۰ الموداد، شالف، حضرموت، يارح، هدورام، اوزال، دقله، عوبال، ابيمائيل، شبا، اوفير، حويله و يوباب پسران يُقطان بودند. ايشان از نواحی ميشا تا كوهستان‌های شرقی سفاره پراكنده بودند و در آن‌جا زندگی می‌كردند.

۳‍۱ اين‌ها بودند فرزندان سام كه در قبايل و سرزمين‌های خود زندگی می‌كردند و هر يک زبان خاص خود را داشتند.

۳۲ همه‌‌ی افرادی كه در بالا نام برده شدند، از نسل نوح بودند كه بعد از طوفان، در دنيا پخش شدند و ملل گوناگون را به‌وجود آوردند.


[] يادداشت‌ها

متن برگرفته از: ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس


[] پی‌نوشت‌ها
«پسران» می‌تواند به‌معنای «نسل» يا «اعقاب» و يا «قوم‌ها» باشد. هم‌چنين در آيات ۳، ۴، ۶، ۷، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۳۰.
شغنار همان سرزمین بابل است.
ترجمه‌ی تفسيری کتاب مقدس، باب دهم


[] سرچشمه‌ها

متن برگرفته از ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس