۱۳۸۸ اسفند ۴, سه‌شنبه

همکاران دانش‌نامه
دکتر حشمت حسينی

دکتر مجاوراحمد زيار

مهديزاده کابلی

دکتر مهدی خراسانی

نصير مهرين

پروفسور رسول رهين

دکتر اسدالله شعور

دکتر مرادی غياث‌آبادی

دکتر اسدالله حبيب

دکتر نيلوفر کابلی

دکتر ماريا سانتوس

کورنيليا دتزمن

آکادمیسین سیستانی

نعمت حسينی

دکتر محمداکرم عثمان

الهام محمدی

محمد محمدی

زهره يوسفی

دکتر سياه سنگ

سياه وش آريا

محمدحيدر اختر

سيد موسی عثمان

صديق طرزی رهپو

دکتر معصومی وفا

احسان لمر

حامد نويد

عزيز آريانفر

داوود عطايی قندهاری

شاه‌محمود محمود

محمدنبی مهديزاده

فرزین آقازاده

آریانا باختریان

یزدان صفایی
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...